HU | RO | EN
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron Kozgazdasagi es Kozigazgatasi Szakkozepiskola

 

  A sepsiszentgyörgyi BERDE ÁRON Közgazdasági Líceum rövid története

Iskolánk 1974 szeptemberében létesült, a Tanügyi és a Belkereskedelmi Minisztériumok közös Rendelete alapján. Egy évig az utóbbi hatáskörébe tartoztunk. A Kriza János utca 1 szám alatti épületben kaptunk helyet. Három kilencedik osztályban 134 tanuló képviselte az első diáknemzedéket. Ez nagy esemény volt, ugyanis Kovászna megyében nem létezett állami kereskedelmi oktatás. Aki abban az időben az állami kereskedelmi iskolát akart végezni, el kellett menjen Gyergyószentmiklósra vagy Brassóba. Bunika Mihály, az akkori megyei kereskedelmi vezérigazgató érte el, hogy városunkban létesülhetett egy állami kereskedelmi szakközépiskola.

A kezdetekkel járó gondokat iskolánk első igazgatója, Pál Ferenc matematika tanár oldotta meg. Kitűnő szervezőképessége és odaadó lelkiismeretes munkássága eredményeképpen iskolánk kezdett kibontakozni. Az első évben négy tanár tanított teljes normával, rajtuk kívül hárman katedra-kiegészítéssel, tizenketten pedig óraadóként tanítottak.

A tanulólétszám évről-évre növekedett, ezért 1976 szeptemberében a Kálvin téren levő 3. számú Általános Iskola épületébe költöztünk. A tantestület nagy része frissen diplomázott tanárokból, valamint huszonéves szakoktatókból állt. Mindannyian bizonyítani akartak.

1977 decemberében került sor iskolánk második költözésére. Ekkor az Állomás negyedben levő Vörös Hadsereg utca 25 szám alatti telken felépült új iskolaépületbe költöztünk, a 6-os számú Általános Iskolával közösen. Ebben a tanévben mint külön iskolai intézmények működtünk, de 1978 őszén összevonták a két iskolát. A tanítás három váltásban történt, elemi, gimnáziumi, líceumi nappali és esti tagozatokkal. Azokban az években az Állomás negyed volt a városunk legdinamikusabban fejlődő negyede, mert akkoriban létesültek az iparnegyed nagy gyárai: a IAME és a IMASA , ahol rengeteg Bákó és Vrancea megyei munkást alkalmaztak. A betelepített családok gyerekei nagyrészt a mi iskolánkba jártak. Tanintézményünk központi iskolaként működött, 13 alegységgel. Hozzánk tartozott számos óvoda, valamint a szotyori és a kilyéni általános iskola.

A túlzsúfoltságot enyhítendő, iskolánk líceumi tagozata 1986 őszén beköltözött a központba, a Kriza János utca 1 szám alá. Tulajdonképpen visszakerültünk abba az épületbe, ahol 1974 őszén az első három osztály megkezdte tevékenységét. Itt a felső két emeleti szinten 14 osztálytermet tudtunk berendezni. Ugyanebben a tanévben a magyar osztályokat felszámolták, magyar nyelvet diákjaink csak fakultatív órákon tanultak.

Iskolánk egyre inkább túlzsúfolt: például a 1987-88-as tanévben 2533 diákja volt intézményünknek.

1990 eleje a nagy változásoké: újraalakultak a magyar tannyelvű osztályok, a vezetőséget demokratikus uton választottuk meg, bővült a szakmai képzések száma (irodai dolgozókat, gazdasági ügyintézőket is képeztünk), beindult a technikumi, ú.n. posztliceális képzés, tandíjtérítéses rendszerben.

1991 őszén iskolánk újra költözött, most már negyedik alkalommal. Az Ág utca 30 szám alatti telken épített új iskolaépületbe kerültünk, ahol jelenleg is működünk.

1992 január elsejével különváltunk az Állomás negyedben lévő elemi osztályoktól, mivel a két iskolában levő osztályokat nehéz volt egy vezetőség által irányítani. Az Állomási negyedben maradt I-VIII osztályok visszakaptak a 6. Általános Iskola elnevezést.

Iskolánk 1974 és 1990 között a következő területeken nyújtott szakképzést: kereskedelmi, pénzügy-könyvvitel, vendéglátóipari, de 1977-85 között minden évfolyamon volt egy-egy könnyűipari osztály is. Az új évezredben folyamatosan modernizáljuk képzési kínálatunkat: 2, 3 és 3+ szintű szakképzést nyújtunk gazdasági, közigazgatási, kereskedelmi, vendéglátói, szállodai szakmákban, de kétévente indul egy-egy fodrász, illetve élelmiszeripari osztályunk is. Vegyes iskola voltunk, román és magyar tagozattal, de az évek folyamán fokozatosan megszűnt a román tagozat, az utolsó osztály 2011-ben ballagott el.

Iskolánk életének legnagyobb fénypontja a névadó ünnepség volt, 2007 május 31-én. Ez alkalomból iskolánk felvette a BERDE ÁRON nevet. Ugyanakkor iskolánk névadójának bronz képmását is lelepleztünk, Vargha Mihály szobrászművész munkáját. Az ünnepségen részt vett Berde Borbála nyugalmazott kézdivásárhelyi tanárnő, iskolánk névadójának egyik kései leszármazottja.

Az évek során számos, hazai és anyaországi tanintézménnyel volt/van partnerkapcsolatunk: 1992-től a csíkszeredai Joannes Kajoni Szakközépiskolával, 1994-től a budapesti Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola és Gimnáziummal, 2000-től a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Informatikai, Közgazdasági és Mezőgazdasági Szakközépiskolával, 2001-től a tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskolával. A „Határtalanul” program pedig új barátokkal ajándékozott meg: a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos középiskola, az egri Szent Lőrincz Vendéglátói és Idegenforgalmi Szakközépiskola, a veszprémi Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola tanárai és diákjai.

Számos pályázatot nyújtottunk be az Apáczai Közalapítványhoz, az Illyés Közalapítványhoz, a megyei, illetve városi Önkormányzathoz, nagy részüket pozitívan birálták el, így segítségükkel berendeztük és felszereltük a tanirodát és a fodrászmühelyt, kiegészítettük a tankonyha, a felszolgálási laboratórium és a kereskedelmi szaktanterem felszerelését, felújítottuk a kémia és multimédia laboratóriumokat.

Nyertes lett a PHARE TVET 2004-2006 programra beadott pályázatunk is, így 2009-ben sikerült megnyitni az iskola új tanmühelyét, megfelelő berendezéseket, eszközöket is kapunk a modern képzésekhez. Ez egy minőségi ugrást jelent a szakmai és gyakorlati oktatásban, ugyanis itt a pincér-, szakács-, kereskedelmi és szállodai szakos diákjaink majdnem élő körülmények között tudják elsajátítani a szakma csínját-bínját.

2012-ben az iskolaudvar nagy részét ismét építőtelep foglalja el: épül a 150 férőhelyes sportcsarnok...


 

 


Vissza